ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

I.ПРЕДМЕТ

Чл. 1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Дафовска” ЕООД, гр. Варна 9000, ул. „Георги Бенковски” № 40, ЕИК 202128221, представлявано от Мариела Дафовска, , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.studio79.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2.Информация, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1.Наименование на Доставчика: “ДАФОВСКА” ЕООД
2.Седалище и адрес на управление:гр. Варна,ж.к. Младост 103, вх.1, ет.3, ап.152
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна,ул.”Георги Бенковски” 40
4.Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул.”Георги Бенковски” 40, email:office@studio79.com, тел: +359 896664749

5.Вписване в публични регистри: ЕИК 202128221;

6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. Адрес: София 1592, бул.„Проф. Цветан Лазаров” № 2
GPS координати: N 42.668839  E 23.377495
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Електронна поща:kzld@cpdp.bg
Интернет страница:www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел. 02/933 0565, факс 02/9884218
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, който продава интериорни платове на
метраж, готови изделия – корнизи, шалтета, декоративни възглавници и покривки, достъпен на
адрес в Интернет www.studio79.bg. Всички цени, посочени в този сайт, са крайни и не включват
цена за доставка, освен ако изрично не е посочено друго. Доставчикът си запазва правото да
променя цените без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира
сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в
цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на
дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете и/или
илюстративните изображения към него. Възможни са разминавания в цветовете на продуктите, в
зависимост от настройките на екрана на Ползвателя.

Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на
предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕНМАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението
на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата
на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори

с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН,съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини
за разплащане
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани
от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез
интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в
закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или
търговското право, критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани
от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в
Интернет на адрес www.studio79.bg или друго средство за комуникация от разстояние.
(2)По силата на сключения, с Ползвателите договор за покупко-продажба на
стоки,Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на
определените от него чрез интерфейса, стоки.
(3)Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки
съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите Oбщи условия.
Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на всяка стока в
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4)При договор за покупко-продажба на стоки на стойност над 300,00 лв., Доставчикът по негова преценка

може да изиска от Позвателя предварително заплащане  /капариране/ по банков път или начин, удобен на Ползвателя
(5) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки, в сроковете и при
условията, определени от Доставчика на страницата на ЕЛЕКТРОНИНИЯ МАГАЗИН и
съгласно настоящите Общи условия.
(6)Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикътсе съгласяват, че всички изявления помежду им във
връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат
извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния
документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2)Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са
извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на
регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7.(1)За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори покупко-
продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен
достъп, в случаите, в които електронният магазин изисква регистрация.
(2)Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез
регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3)С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и
“Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с
тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4)Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез
изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и
информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и
сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за
извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт
на Ползвателяи между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5)При извършване на регистрацията Ползвателятсе задължава да предостави верни
и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията
си, в случай на промяна.

(6)В случай, че за регистрация на Ползвателясе използва профил в уеб социални
мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за
регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този
случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране
на Ползвателя, в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1)Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя,
както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления
между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези Oбщи
условия. Ползвателятима право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2)При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен
адрес, Доставчикътизпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за
потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен
контактен електронен адрес.
(3)Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след
потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за
потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен
електронен адрес.
(4)Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно
писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес
преди извършването на промяната му по ал. 2.

 

V.ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да
сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН.
(2)Договорът се сключва на български език.
(3)Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Общи условия,
достъпни на адрес www.studio79.bg.
(4)Страна по договора с Доставчика е Ползвателят, съгласно данните, предоставени
при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на
съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5)Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства
за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде
направено изявлението за сключване на договора.
(6)Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация
на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен
от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7)За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на
стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателяпо подходящ начин чрез електронни
средства.
(8)Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се
смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9)Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес или до офис на
Куриера.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната
процедура:
(1)Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНи предоставяне на
необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН;
(2)Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез
идентифициране с име и парола;
(3)Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и
добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4)Предоставяне на данни за извършване на доставката
(5)Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6)Потвърждение на поръчката;

 

VI.ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11.Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат
спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-
продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са
потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната

търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997
година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние, както и
Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Общия регламент
относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Чл. 12. (1)Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в
профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2)Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила
на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3)Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките,
се определя от Доставчикаи се предоставя като информация на Ползвателите в един от
следните моменти преди сключване на договора:
-В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
-При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4)Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите
Общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5)Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента
на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, преди сключването
на договора за покупко-продажба.
(6)Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в
сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката,
за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1)Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово
плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки, ако е
необходимо или по преценка на Доставчика.
(2)Потребителят избира дали да се съгласи да заплати на Доставчика цената да
доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1)Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва
причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на
получаване на стоката.
(2)Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на
финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по
негова индивидуална поръчка;
– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат
върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им
характеристики;
(3)Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на
информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има
право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на
получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в
рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4)В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е
задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30
календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от
сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите
за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил
за това Доставчика.
(5)Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното
качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15. (1)Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за
всяка стока поотделно, при сключване на договора с потребителя чрез сайта
на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2)В случай че потребителят и Доставчикътне са определили срок за доставка, срокът
на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на

поръчката на потребителя до Доставчика, чрез сайта на Доставчика
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3)Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с
поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от
него суми в срок до 30 работни дни от датата, на коятоДоставчикъте следвало да изпълни
задължението си по договора.
(4)В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със
същото качество и цена.Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната
на изпълнението на договора.
(5)В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4,
разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на
изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита
на потребителите.
(2)Потребителят и Доставчикътудостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в
момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3)Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от
Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от
лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде
информацията на потребителя – страна по договора.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при
сключването на договора срок.
(2)Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на
договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й
от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни „Дафовска“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на

личните данни (ЗЗЛД).

Чл.19.Събиране и обработка на лични данни
Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име и
фамилия, адрес, електронен или пощенски адрес, телефон, IP адрес.ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН не събира лични данни ПОЛЗВАТЕЛЯ, освен ако той не ги предоставит в
специални случаи, например когато поръчвате продукти.

Чл.20.Използване и съхраняване на личните данни
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ще използва личните данни на Ползвателя единствено за
целите на техническото управление на магазина, за да предостави достъп до специална
информация или за обща комуникация. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН предоставя лична
информация единствено на трета страна – КУРИЕР, за да извърши доставката на
стоката.ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН няма да продава лични данни на трети страни, нито ще
ги търгува някъде другаде. Служителите са длъжни да опазват поверителността на
данните на Ползвателя и да спазват споразумение за разкриване на поверителна
информация.

Чл.21.Свобода на избора
Ползвателят контролира информацията, която предоставяте на Доставчика за себе си.
Ако обаче избере да не споделите тази информация с Доставчика, е възможно да няма
достъп до някои области на сайта.

Чл.22.Автоматично записвана информация
Когато осъществявате достъп до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, автоматично (не като част от
регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър,
брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази
информация се използва, за да прецени Доставчика доколко е привлекателен
ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН и да подобри съдържанието и функционалността му.

Чл.23. “Бисквитки”
“Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия
твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път,
когато посетите Интернет страницата на електроненият магазин. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
използва “бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на
МАГАЗИНА. Повече за “бисквитките” можете да прочетете тук.

Чл.24.Сигурност
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на
личните данни на Ползвателя. Вашите данни се защитават съвестно от загуба,
унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или
неправомерно разкриване.

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1)Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което
последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН,
които имат регистрация.
(2)Доставчикът и Ползвателятсе съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези
Общи условия ще има действие, спрямо Ползвателя, след изричното му уведомяване
от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги
отхвърля.
(3)Ползвателятсе съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с
изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща,
посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните
писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен
подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 26. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес www.studio79.bg, заедно с всички
допълнения и изменения в тях.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27.Настоящите Общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в
следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от
страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията
на другата страна;
-при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията
си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателяв сайта на ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН.В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в
сила и подлежат на изпълнение;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на
потребителите.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 28.Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма
да води до недействителност на целия договор.
Чл. 29.За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на
този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 30.Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от
компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 31.Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели от януари 2014
Чл.32. Версия на Общи условия 0.2 от 23.05.2018 г.
Дата на последна редакция 12.07.2024 г.